Privacyverklaring

Datum: 15-12-2022  | Versie 1

In de Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) werken de werkgevers en werknemers samen. FME, FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 vormen het bestuur. De WIA Metalektro verzekeringen zijn samen met sociale partners/cao-partijen ontwikkeld voor alle werkgevers en werknemers die onder de cao Metalektro vallen.

De ROM hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren daarom om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van alle wijzigingen op de hoogte bent. Laatste update van deze privacyverklaring: 15 december 2022.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De ROM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als ROM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wil opnemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wat doet de ROM/afdeling met je gegevens?

De ROM/afdeling gebruikt de verzamelde persoonsgegevens (dit zijn één of een combinatie van de volgende gegevens: naam, e-mailadres, adres, tel. nummer, bedrijfsnaam en/of functietitel) om je de volgende diensten te kunnen leveren:

  • Om contact te houden ten aanzien van vragen;
  • Om te kunnen reageren op je contactverzoek;
  • Om je digitale nieuwsbrieven te sturen;
  • Om (werkgevers) heffingsfacturen te sturen.

De ROM/afdeling zal je persoonlijke gegevens niet aan derden versturen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de dienst. Met de door ons ingeschakelde derden sluiten we verwerkersovereenkomsten waarin we hen verplicht stellen zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. We kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met online opslagdiensten, administratiediensten en postdienstverleners.

Contact

Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM)
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam
info@romcao.nl

Samen in de WIA Metalektro